Orgue à Zellerfeld Salvatoriskirche
 1 - Matthias EISENBERG
 
  • J. S. Bach : Pièces BWV 542, 610, 622, 632, 633, 641, 564, 654, 147, 645, 647, 650, 552
- Zellerfeld Salvatoriskirche
- Disque Deutsche Schallplatten DS 1075-2, 1999Source: base de donnée discographique Alain CARTAYRADE
www.france-orgue.fr