Rijk JANSEN organiste, Musique d'orgue
 1 - Rijk JANSEN
 
  • J. Welmers : Laudate Dominum
  • G. Wielenga : Psalm 8, Psalm 139, Het Lied Van De Drie Koningen, Vijf Miniatuurtjes, Psalm 12, Psalm 87 'Sion De Stad Der Volken'
  • B. Matter : Psalm 65 'De Stilte Zingt U Toe, O Here'
- Haarlem Bavokerk
- Disque Lindenberg; CD 30, vers 1990Source: base de donnée discographique Alain CARTAYRADE
www.france-orgue.fr