Holzheim-Eifel St-Lambertus organ
 1 - Jörg ABBING
 • Weihnachts 2004 - Weihnachten •
  • J. S. Bach : BWV 590, 646, 648
  • J. C. H. Rinck : Flöten Concert
  • F. Mendelssohn : Andante varié en ré
  • J. Brahms : Es ist en Ros entsprungen
  • J. G. Rheinberger : 4° Sonate, Pastorale G
- Holzheim-Eifel St-Lambertus
- Disque IFO; 7213.2, 2004Source: database Alain CARTAYRADE
www.france-orgue.fr