Gartow St-Georg organ
 1 - Friedhelm FLAMME
 • Norddeutsche Orgelmeister •
  • J. A. Reinken : Orgelwerk-intégrale
  • C. Geist : Orgelwerk- intégrale
  • A. Kneller : Orgelwerk -intégrale
- Gartow St-Georg
- Disque CPO;, 2006 (556)Source: database Alain CARTAYRADE
www.france-orgue.fr